FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
जनप्रतिनिधि आचारसंहिता २०७८ ७९-८० 01/05/2023 - 19:57 PDF icon जनप्रतिनिध आचारसंहिता २०७८.pdf
अपिहिमाल गाउँपालिका को सार्वजनिक खरिद नियमावली २०७८ ७९-८० 07/26/2022 - 14:57 PDF icon अपिहिमाल गाउँपालिका को सार्वजनिक खरिद नियमावली २०७८.pdf
गाउँपालिका स्थानीय शिक्षा ऐन संशोधन २०७७ २०७८-०७९ 07/21/2022 - 10:12 PDF icon ५ गाउँपालिका स्थानीय शिक्षा ऐन संशोधन २०७७.pdf
स्थानिय-तहमा-पोषणको-लेखाजोखा-तथा-कुपोषणको-व्यवस्थापन-सम्बन्धी-कार्यविधी २०७९ २०७८-०७९ 07/13/2022 - 12:27 PDF icon ४ स्थानिय-तहमा-पोषणको-लेखाजोखा-तथा-कुपोषणको-व्यवस्थापन-सम्बन्धी-कार्यविधी.pdf
अपिहमाल कार्यपालिकाको बैठक संचालन कार्यविधि २०७९ २०७८-०७९ 07/04/2022 - 12:53 PDF icon १ अपिहमाल कार्यपालिकाको बैठक संचालन कार्यविधि २०७९.pdf
लैंगिक समानता तथा सामाजिक समाबेशीकरण मूलप्रवाहिकरण रणनीति २०७९ २०७८-०७९ 07/04/2022 - 12:53 PDF icon २ लैंगिक समानता तथा सामाजिक समाबेशीकरण मूलप्रवाहिकरण रणनीति २०७९.pdf
सार्वजनिक निजी साझेदारी एैन २०७९ २०७८-०७९ 07/04/2022 - 12:52 PDF icon ३ सार्वजनिक निजी साझेदारी एैन २०७९_.pdf
प्राईभेट फर्म ऐन २०७९ २०७८-०७९ 07/04/2022 - 12:51 PDF icon ४ प्राईभेट फर्म ऐन २०७९.pdf
श्रम सहकारी गठन, परिचालन तथा व्वस्थापन सम्बन्की कार्यविधि, २०७९ २०७८-०७९ 07/04/2022 - 12:50 PDF icon ३ श्रम सहकारी गठन, परिचालन तथा व्वस्थापन सम्बन्की कार्यविधि, २०७९.pdf
अपिहमाल कार्यपालिकाको बैठक संचालन कार्यविधि २०७९ २०७८-०७९ 07/04/2022 - 12:49 PDF icon १ अपिहमाल कार्यपालिकाको बैठक संचालन कार्यविधि २०७९.pdf

Pages