FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
अपिहिमाल गाउँपालिकाको महिला सञ्‍जाल गठन तथा परिचालन सम्बन्धी कार्यविधि, २०८० ७९-८० 07/03/2023 - 17:03 PDF icon ०८अपिहिमाल गाउँपालिकाको महिला सञ्‍जाल गठन तथा परिचालन सम्बन्धी कार्यविधि, २०८०.pdf
अपिहिमाल गाउँपालिकाको योजना छानविन सम्बन्धी कार्यविधि, २०८० ७९-८० 06/26/2023 - 09:49 PDF icon २२ अपिहिमाल गाउँपालिकाको योजना छानविन सम्बन्धी कार्यविधि, २०८०.pdf
अपिहिमाल गाउँपालिकाको करार सेवामा प्राविधिक कर्मचारी भर्ना गर्ने सम्बन्धी कार्यविधि, २०८० ७९-८० 06/23/2023 - 10:16 PDF icon ०१ करार सेवामा प्राविधिक कर्मचारी भर्ना गर्ने सम्बन्धी कार्यविधि, २०८०.pdf
अपिहिमाल गाउँपालिकाको बैठक संचालन सम्बन्धी कार्यविधि, २०८० ७९-८० 06/23/2023 - 10:15 PDF icon ०७अपिहिमाल गाउँपालिकाको बैठक संचालन सम्बन्धी कार्यविधि, २०८०.pdf
अपिहिमाल गाउँपालिकाको कन्टिन्जेन्सी रकम खर्च सम्बन्धी कार्यविधि, २०८० ७९-८० 06/23/2023 - 10:14 PDF icon ०६अपिहिमाल गाउँपालिकाको कन्टिन्जेन्सी रकम खर्च सम्बन्धी कार्यविधि, २०८०.pdf
अपिहिमाल गाउँपालिकाको उपभोक्ता समिति गठन, परिचालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यविधि, २०८० ७९-८० 06/23/2023 - 10:14 PDF icon ०५ उपभोक्ता समिति गठन, परिचालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यविधि, २०८०.pdf
अपिहिमाल गाउँपालिकाको अनुगमन तथा सुपरीवेक्षण समितिको कार्यसंचालन कार्यविधि, २०८० ७९-८० 06/23/2023 - 10:11 PDF icon ०४ अनुगमन तथा सुपरीवेक्षण समितिको कार्यसंचालन कार्यविधि, २०८०.pdf
अपिहिमाल गाउँपालिका गाउँ कार्यपालिका (कार्यसम्पादन) नियमावली, २०८० ७९-८० 06/23/2023 - 10:11 PDF icon ०३अपिहिमाल गाउँपालिका गाउँ कार्यपालिका (कार्यसम्पादन) नियमावली, २०८०.pdf
अपिहिमाल गाउँपालिका गाउँ कार्यपालिका (कार्य विभाजन) नियमावली, २०८० ७९-८० 06/23/2023 - 10:09 PDF icon ०२अपिहिमाल गाउँपालिका गाउँ कार्यपालिका (कार्य विभाजन) नियमावली, २०८०.pdf
अपिहिमाल गाउँपालिकाको शिक्षक दरबन्दी मिलान तथा व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७९ ७९-८० 06/23/2023 - 10:09 PDF icon १४अपिहिमाल गाउँपालिकाको शिक्षक दरबन्दी मिलान तथा व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७९.pdf

Pages