FAQs Complain Problems

गाउँ कार्यपालिकाका निर्णयहरु

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

कार्यपालिका बैठक को निर्यण २०७४/०९ /०४ गते

७४/७५ 04/14/2018 - 08:44 PDF icon 2074 09 04.pdf

कार्यपालिका बैठक को निर्यण २०७४/०९ /०३ गते

७४/७५ 04/14/2018 - 08:42 PDF icon 2074 09 03.pdf

कार्यपालिका बैठक को निर्यण २०७४/०६ /२९ गते

७४/७५ 04/14/2018 - 08:39 PDF icon 2074 06 29.pdf

कार्यपालिका बैठक को निर्यण २०७४/०५ /३१ गते

७४/७५ 04/14/2018 - 08:38 PDF icon 2074 05 311.pdf

कार्यपालिका बैठक को निर्यण २०७४/०५ /३१ गते

७४/७५ 04/14/2018 - 08:36 PDF icon 2074 05 31.pdf

कार्यपालिका बैठक को निर्यण २०७४/०५ /२५ गते

७४/७५ 04/14/2018 - 08:35 PDF icon 2074 05 25.pdf

कार्यपालिका बैठक को निर्यण २०७४/०५ /२४ गते

७४/७५ 04/14/2018 - 08:33 PDF icon 2074 05 24.pdf

कार्यपालिका बैठक को निर्यण २०७४/०५ /०९ गते

७४/७५ 04/14/2018 - 08:30 PDF icon 2074 05 09.pdf

कार्यपालिका बैठक को निर्यण २०७४/०४/३० गते

७४/७५ 04/14/2018 - 08:28 PDF icon 2074 04 30.pdf

कार्यपालिका बैठक को निर्यण २०७४/०३/२४ गते

७४/७५ 04/02/2018 - 15:51 PDF icon 2074 03 24.pdf

Pages