FAQs Complain Problems

गाउँ कार्यपालिकाका निर्णयहरु

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

कार्यपालिका बैठक को निर्यण २०७५/०१/१० गते

७४/७५ 06/13/2018 - 09:50 PDF icon 2075-01-10.pdf

कार्यपालिका बैठक को निर्यण २०७५/०१/०६ गते

७४/७५ 06/13/2018 - 09:48

कार्यपालिका बैठक को निर्यण २०७४/१२/१४ गते

७४/७५ 06/12/2018 - 17:55 PDF icon 2074-12-14.pdf

कार्यपालिका बैठक को निर्यण २०७४/१२ /०५ गते

७४/७५ 04/14/2018 - 08:53 PDF icon 2074 12 05.pdf

कार्यपालिका बैठक को निर्यण २०७४/११ /३० गते

७४/७५ 04/14/2018 - 08:52 PDF icon 2074 11 30.pdf

कार्यपालिका बैठक को निर्यण २०७४/११ /१८ गते

७४/७५ 04/14/2018 - 08:51 PDF icon 2074 11 18.pdf

कार्यपालिका बैठक को निर्यण २०७४/११ /०५ गते

७४/७५ 04/14/2018 - 08:50 PDF icon 2074 11 05.pdf

कार्यपालिका बैठक को निर्यण २०७४/१० /१४ गते

७४/७५ 04/14/2018 - 08:49 PDF icon 2074 10 14.pdf

कार्यपालिका बैठक को निर्यण २०७४/१० /०२ गते

७४/७५ 04/14/2018 - 08:47 PDF icon 2074 10 02.pdf

कार्यपालिका बैठक को निर्यण २०७४/०९ /०६ गते

७४/७५ 04/14/2018 - 08:45 PDF icon 2074 09 06.pdf

Pages